รหัสดีโอไอ 10.14456/stou-j-agri.2021.8
Creator วริยา โกสุม
Title ความสำคัญของแอล-อาร์จีนีน (L-Arginine) ต่อสุกรระยะอุ้มท้อง
Publisher สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2564
Journal Title วารสารเกษตร มสธ. (ออนไลน์)
Journal Vol. 3
Journal No. 1
Page no. 84-90
Keyword แอล-อาร์จินีน, กรดอะมิโน, สุกรระยะอุ้มท้อง, เมตาบอลิซึม, ความต้องการโภชนะ
URL Website https://so01.tci-thaijo.org/index.php/stouagjournal
Website title เว็บไซต์ THAIJO
ISSN 2773-9937
Abstract แอล-อาร์จินีน เป็นกรดอะมิโนจำเป็น หรือบางตำราจัดเป็นกรดอะมิโนกึ่งจำเป็นในสุกร ในบทความนี้จึงรวบรวมความสำคัญของงานวิจัยหรือรวบรวมผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญของ แอล-อาร์จินีน ในสุกรระยะอุ้มท้อง จากข้อมูล พบว่า การเสริม แอล-อาร์จินีน มีส่วนสำคัญในการสร้างโปรตีน และช่วยในการสังเคราะห์ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหลอดเลือดและการเจริญเติบโตของรกและตัวอ่อน โดย การเสริม แอล-อาร์จินีน สามารถเสริมที่ระดับต่ำสุด คือ 0.25% ถึง ระดับสูงสุด คือ 1% เพื่อช่วยเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของแม่สุกร จำนวนลูกแรกคลอดมีชีวิต น้ำหนักลูกแรกคลอด ลดจำนวนการตายของลูกสุกร และลดเปอร์เซ็นต์ IUGR อย่างไรก็ตาม ปริมาณการเสริม แอล-อาร์จินีน ในสูตรอาหารสุกร จึงควรคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมของราคาในการประกอบสูตรอาหารเช่นกัน จะเห็นว่าบทบาทของ แอล-อาร์จินีน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโภชนะในแม่สุกรระยะอุ้มท้อง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วริยา โกสุม, (2564) ความสำคัญของแอล-อาร์จีนีน (L-Arginine) ต่อสุกรระยะอุ้มท้อง. วารสารเกษตร มสธ. (ออนไลน์),3,84-90.
วริยา โกสุม, "ความสำคัญของแอล-อาร์จีนีน (L-Arginine) ต่อสุกรระยะอุ้มท้อง". วารสารเกษตร มสธ. (ออนไลน์) 3 (2564):84-90.
วริยา โกสุม, ความสำคัญของแอล-อาร์จีนีน (L-Arginine) ต่อสุกรระยะอุ้มท้อง. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท. 2564.