รหัสดีโอไอ 10.14456/stou-j-agri.2021.3
Creator บุณฑริกา นันทา
Title การศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมในการผลิตหญ้านิ้วทองเพื่อใช้ผลิตดอกไม้แห้ง
Contributor นุชรัฐ บาลลา, วิมล ปันสุภา, มิ่งมิตร งามแดง, เบญญา มะโนชัย, วัลลาลีย์ สุวรรณเสรี, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
Publisher สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2564
Journal Title วารสารเกษตร มสธ. (ออนไลน์)
Journal Vol. 3
Journal No. 1
Page no. 24-30
Keyword ดอกไม้แห้ง, หญ้านิ้วทอง, ระยะปลูก
URL Website https://so01.tci-thaijo.org/index.php/stouagjournal
Website title เว็บไซต์ THAIJO
ISSN 2773-9937
Abstract ดอกไม้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่โครงการหลวงมีการผลิตและจำหน่ายในท้องตลาด วัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตดอกไม้แห้งหลายชนิด คือ หญ้าที่เก็บจากธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันเริ่มหายากขึ้น ดังนั้น การศึกษาการปลูกหญ้าเพื่อใช้ในการผลิตดอกไม้แห้งจึงควรมีการศึกษาอย่างจริงจัง การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปลูกหญ้านิ้วทองเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำดอกไม้แห้ง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก ประกอบด้วย 4 ทรีทเมนต์ คือ 20x30, 30x30, 30x40 และ 30x50 เซนติเมตร ทรีทเมนต์ละ 3 ซ้ำ เพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกและสร้างรายได้ต่อไป จากการศึกษา พบว่า ระยะปลูกหญ้านิ้วทองที่ให้น้ำหนักผลผลิตมากที่สุด คือ 30x30 เซนติเมตร โดยมีน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้ง 414 และ 152 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ รองลงมาคือ ระยะปลูก 30x40 เซนติเมตร มีน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้ง 346.65 และ 145.8 กิโลกรัมต่อไร่ จากการสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพดอกจากผู้รับซื้อและผู้เชี่ยวชาญหลังจากย้อมสีแล้วพบว่า แต่ละทรีทเมนต์ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีสามารถนำไปผลิตเป็นการค้าได้ โดยระยะปลูกที่เหมาะสมต่อการปลูกคือ 30x40 เซนติเมตร เนื่องจากเป็นระยะที่ทรงพุ่มหญ้านิ้วทองไม่ชิดกัน อีกทั้งยังให้ผลผลิตไม่แตกต่างกับระยะ 30x30 เซนติเมตร
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

บุณฑริกา นันทา,นุชรัฐ บาลลา;วิมล ปันสุภา;มิ่งมิตร งามแดง;เบญญา มะโนชัย;วัลลาลีย์ สุวรรณเสรี;ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์. (2564) การศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมในการผลิตหญ้านิ้วทองเพื่อใช้ผลิตดอกไม้แห้ง. วารสารเกษตร มสธ. (ออนไลน์),3,24-30.
บุณฑริกา นันทา,นุชรัฐ บาลลา;วิมล ปันสุภา;มิ่งมิตร งามแดง;เบญญา มะโนชัย;วัลลาลีย์ สุวรรณเสรี;ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์. "การศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมในการผลิตหญ้านิ้วทองเพื่อใช้ผลิตดอกไม้แห้ง". วารสารเกษตร มสธ. (ออนไลน์) 3 (2564):24-30.
บุณฑริกา นันทา,นุชรัฐ บาลลา;วิมล ปันสุภา;มิ่งมิตร งามแดง;เบญญา มะโนชัย;วัลลาลีย์ สุวรรณเสรี;ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์. การศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมในการผลิตหญ้านิ้วทองเพื่อใช้ผลิตดอกไม้แห้ง. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท. 2564.