รหัสดีโอไอ 10.14456/stou-j-agri.2021.2
Creator จริยา รัมมนต์
Title การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษาป่าชุมชนในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
Contributor ชัยวัฒน์ คงสม
Publisher สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2564
Journal Title วารสารเกษตร มสธ. (ออนไลน์)
Journal Vol. 3
Journal No. 1
Page no. 16-23
Keyword ป่าชุมชน, แนวทางการจัดการป่าชุมชน, ภาคเหนือตอนบน
URL Website https://so01.tci-thaijo.org/index.php/stouagjournal
Website title เว็บไซต์ THAIJO
ISSN 2773-9937
Abstract ป่าชุมชนใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณที่มีป่าชนิดอื่นขึ้นปะปน ซึ่งโดยทั่วไปมีการแบ่งเป็นเขตอนุรักษ์และเขตใช้สอยที่เกี่ยวข้องกับการยังชีพ การบริหารและการจัดการป่าชุมชนส่วนใหญ่เป็นแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ดำเนินการโดยคณะกรรมการหมู่บ้านและ/หรือคณะกรรมการป่าชุมชนและ/หรือคณะกรรมการชุมชนอื่นร่วมกับกรมป่าไม้และ/หรือภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ มีการวางแผน การจัดองค์การ การนำ และการควบคุม ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการป่าชุมชนแบ่งเป็น 1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน การมีผู้นำและคณะกรรมการป่าชุมชนที่เข้มแข็ง การมีกฎ ระเบียบและข้อบังคับป่าชุมชนที่เป็นรูปธรรม และการใช้กุศโลบายด้านวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อในการอนุรักษ์ป่าไม้ และ 2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายและองค์กรอิสระต่างๆ แนวทางการจัดการป่าชุมชน คือ การปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้กับสมาชิกในชุมชน การกระจายอำนาจในการดูแลรักษาพื้นที่ป่าชุมชน การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การปฏิบัติ การรับผลประโยชน์ และการประเมินผล การคัดเลือกผู้นำป่าชุมชนที่มีความเข้มแข็ง การให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลป่าชุมชน การมีกฎ ระเบียบ และข้อบังคับป่าชุมชนที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง การใช้วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อมาใช้ในการอนุรักษ์ป่าไม้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการป่าชุมชนภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายและองค์กรอิสระต่างๆ อย่างเป็นระบบ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

จริยา รัมมนต์,ชัยวัฒน์ คงสม. (2564) การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษาป่าชุมชนในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. วารสารเกษตร มสธ. (ออนไลน์),3,16-23.
จริยา รัมมนต์,ชัยวัฒน์ คงสม. "การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษาป่าชุมชนในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย". วารสารเกษตร มสธ. (ออนไลน์) 3 (2564):16-23.
จริยา รัมมนต์,ชัยวัฒน์ คงสม. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษาป่าชุมชนในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท. 2564.