รหัสดีโอไอ 10.14456/stou-j-agri.2021.1
Creator ดิเรก ฤกษ์หร่าย
Title กลไกการขับเคลื่อนระบบเครือข่ายและกระบวนการของวิสาหกิจชุมชนในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
Publisher สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2564
Journal Title วารสารเกษตร มสธ. (ออนไลน์)
Journal Vol. 3
Journal No. 1
Page no. 5-15
Keyword เครือข่าย, กลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย, องค์ประกอบเครือข่าย, วิสาหกิจชุมชน
URL Website https://so01.tci-thaijo.org/index.php/stouagjournal
Website title เว็บไซต์ THAIJO
ISSN 2773-9937
Abstract เครือข่ายวิสาหกิจในชุมชนเสมือนหนึ่งเป็นการเติบโตในขั้นที่ 2 ของแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ หากมีระบบกลไกการขับเคลื่อนขององค์กรที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาการพึ่งพาตนเองอย่างได้ผล ที่ก่อให้เกิดการตอบโจทย์ของ “การตลาดนำการผลิต และนวัตกรรมนำการจัดการ” “การเกษตรแม่นยำ” รวมทั้งการ “ทำน้อยได้มากด้วยระบบเกษตรครบวงจร” การวิเคราะห์กลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบปัจจัยหลัก ปัจจัยเสริม ตอบโจทย์ว่า “อะไร”และ “ทำไม” ในการกำจัดปัญหาด้วยเหตุปัจจัย ในรูปแบบของ “ทำอย่างไร” ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเห็นภาพของ “โมเดลที่นำเสนอ” ในรูปแบบของความเป็นไปได้มากที่สุด จึงวิเคราะห์หาเหตุปัจจัยของกลไกการขับเคลื่อนที่น่าจะเกี่ยวข้องมากที่สุด เพื่อหาข้อสรุปว่า “ทำอย่างไร” ให้กลไกการขับเคลื่อนด้วยการใช้ประโยชน์จากเหตุปัจจัยที่มี ทั้งที่ “รู้และไม่รู้โดยเกษตรกร” จึงจะสามารถตอบโจทย์ได้มากที่สุด ด้วยตัวเกษตรกรเอง จากการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ดิเรก ฤกษ์หร่าย, (2564) กลไกการขับเคลื่อนระบบเครือข่ายและกระบวนการของวิสาหกิจชุมชนในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. วารสารเกษตร มสธ. (ออนไลน์),3,5-15.
ดิเรก ฤกษ์หร่าย, "กลไกการขับเคลื่อนระบบเครือข่ายและกระบวนการของวิสาหกิจชุมชนในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร". วารสารเกษตร มสธ. (ออนไลน์) 3 (2564):5-15.
ดิเรก ฤกษ์หร่าย, กลไกการขับเคลื่อนระบบเครือข่ายและกระบวนการของวิสาหกิจชุมชนในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท. 2564.