รหัสดีโอไอ 10.14456/scitechasia.2023.61
Creator Laksanee Boonkhao
Title Fire Risk Estimation of Public-School Buildings in Thailand's Rural Areas
Contributor Jittraporn Khamsat, Thanyalak Puangsriken, Pongsak Rattanachaikunsopon
Publisher Research Administration Division
Publication Year 2023
Journal Title Science & Technology Asia
Journal Vol. 28
Journal No. 3
Page no. 256-263
Keyword BS8800, Fire risk assessment, Public buildings, Rural areas, Schools
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/SciTechAsia/index
Website title ThaiJo2
ISSN 2586-9000
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Laksanee Boonkhao และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2023) Fire Risk Estimation of Public-School Buildings in Thailand's Rural Areas. Science & Technology Asia, 28(3), 256-263.
Laksanee Boonkhao และผู้แต่งคนอื่นๆ. "Fire Risk Estimation of Public-School Buildings in Thailand's Rural Areas". Science & Technology Asia 28 (2023):256-263.
Laksanee Boonkhao และผู้แต่งคนอื่นๆ. Fire Risk Estimation of Public-School Buildings in Thailand's Rural Areas. Research Administration Division:ม.ป.ท. 2023.