รหัสดีโอไอ 10.14456/scitechasia.2020.4
Creator Susanta Kumar Paikray
Title Statistical Deferred Euler Summability Mean and Associated Korovokin-type Approximation Theorem
Contributor Madhusudan Patro, Hemen Dutta
Publisher กองบริหารการวิจัย
Publication Year 2020
Journal Title Science & Technology Asia
Journal Vol. 25
Journal No. 1
Page no. 31-37
Keyword Banach space ,Deferred Euler statistical convergence ,Euler mean ,Korovokin-type approximation theorem ,Statistical deferred Euler summability
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/SciTechAsia/index
Website title ThaiJo2
ISSN 2586-9000
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Susanta Kumar Paikray และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2020) Statistical Deferred Euler Summability Mean and Associated Korovokin-type Approximation Theorem. Science & Technology Asia,25,31-37.
Susanta Kumar Paikray และผู้แต่งคนอื่นๆ. "Statistical Deferred Euler Summability Mean and Associated Korovokin-type Approximation Theorem". Science & Technology Asia 25 (2020):31-37.
Susanta Kumar Paikray และผู้แต่งคนอื่นๆ. Statistical Deferred Euler Summability Mean and Associated Korovokin-type Approximation Theorem. กองบริหารการวิจัย:ม.ป.ท. 2020.