รหัสดีโอไอ 10.14456/scitechasia.2020.3
Creator Khushbu Bhaskar
Title MHD Fluid Flow with Cross-Diffusion Effects through Channel Using Optimal Homotopy Analysis Method
Contributor Kalpna Sharma, Sumit Gupta, Ruchika Mehta
Publisher กองบริหารการวิจัย
Publication Year 2020
Journal Title Science & Technology Asia
Journal Vol. 25
Journal No. 1
Page no. 19-30
Keyword Dufour effect ,MHD ,Navier slip ,OHAM ,Soret effect
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/SciTechAsia/index
Website title ThaiJo2
ISSN 2586-9000
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Khushbu Bhaskar และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2020) MHD Fluid Flow with Cross-Diffusion Effects through Channel Using Optimal Homotopy Analysis Method. Science & Technology Asia,25,19-30.
Khushbu Bhaskar และผู้แต่งคนอื่นๆ. "MHD Fluid Flow with Cross-Diffusion Effects through Channel Using Optimal Homotopy Analysis Method". Science & Technology Asia 25 (2020):19-30.
Khushbu Bhaskar และผู้แต่งคนอื่นๆ. MHD Fluid Flow with Cross-Diffusion Effects through Channel Using Optimal Homotopy Analysis Method. กองบริหารการวิจัย:ม.ป.ท. 2020.