รหัสดีโอไอ 10.14456/scitechasia.2020.2
Creator Jagdev Singh
Title Influences of Polarization on Two Equal Semi-permeable Cracks in a Piezoelectric Media
Contributor Kamlesh Jangid, Devendra Kumar
Publisher กองบริหารการวิจัย
Publication Year 2020
Journal Title Science & Technology Asia
Journal Vol. 25
Journal No. 1
Page no. 11-18
Keyword Multiple cracks ,Piezoelectric ceramics ,Polarization ,Semi-permeable ,Stroh'sformalism
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/SciTechAsia/index
Website title ThaiJo2
ISSN 2586-9000
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Jagdev Singh และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2020) Influences of Polarization on Two Equal Semi-permeable Cracks in a Piezoelectric Media. Science & Technology Asia,25,11-18.
Jagdev Singh และผู้แต่งคนอื่นๆ. "Influences of Polarization on Two Equal Semi-permeable Cracks in a Piezoelectric Media". Science & Technology Asia 25 (2020):11-18.
Jagdev Singh และผู้แต่งคนอื่นๆ. Influences of Polarization on Two Equal Semi-permeable Cracks in a Piezoelectric Media. กองบริหารการวิจัย:ม.ป.ท. 2020.