รหัสดีโอไอ 10.14456/scitechasia.2020.12
Creator Ram Dayal Pankaj
Title Evolution of Modulational Instability in Non-linear Hirota Types Equation
Contributor Arun Kumar, Bhawani Singh
Publisher กองบริหารการวิจัย
Publication Year 2020
Journal Title Science & Technology Asia
Journal Vol. 25
Journal No. 1
Page no. 123-127
Keyword Modulationalinstability(MI) ,Non-linearhirotatypesequation ,Timedependentvariational approach (TDVA)
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/SciTechAsia/index
Website title ThaiJo2
ISSN 2586-9000
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Ram Dayal Pankaj และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2020) Evolution of Modulational Instability in Non-linear Hirota Types Equation. Science & Technology Asia,25,123-127.
Ram Dayal Pankaj และผู้แต่งคนอื่นๆ. "Evolution of Modulational Instability in Non-linear Hirota Types Equation". Science & Technology Asia 25 (2020):123-127.
Ram Dayal Pankaj และผู้แต่งคนอื่นๆ. Evolution of Modulational Instability in Non-linear Hirota Types Equation. กองบริหารการวิจัย:ม.ป.ท. 2020.