รหัสดีโอไอ 10.14456/scitechasia.2020.11
Creator Ruchika Mehta
Title Unsteady Magnetohydrodynamic Flow in the Presence of Permeable Medium through an Upstanding Channel with Persistent Suction and Heat Source
Contributor Tripti Mehta, Devendra Kumar
Publisher กองบริหารการวิจัย
Publication Year 2020
Journal Title Science & Technology Asia
Journal Vol. 25
Journal No. 1
Page no. 106-122
Keyword Chemical reaction ,Free-convection ,Heat source ,Magnetohydrodynamic ,Ra-diation
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/SciTechAsia/index
Website title ThaiJo2
ISSN 2586-9000
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Ruchika Mehta และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2020) Unsteady Magnetohydrodynamic Flow in the Presence of Permeable Medium through an Upstanding Channel with Persistent Suction and Heat Source. Science & Technology Asia,25,106-122.
Ruchika Mehta และผู้แต่งคนอื่นๆ. "Unsteady Magnetohydrodynamic Flow in the Presence of Permeable Medium through an Upstanding Channel with Persistent Suction and Heat Source". Science & Technology Asia 25 (2020):106-122.
Ruchika Mehta และผู้แต่งคนอื่นๆ. Unsteady Magnetohydrodynamic Flow in the Presence of Permeable Medium through an Upstanding Channel with Persistent Suction and Heat Source. กองบริหารการวิจัย:ม.ป.ท. 2020.