รหัสดีโอไอ 10.14456/scijpbru.2020.8
Creator รัชนีกร ปันล่า
Title การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์โดยใช้คอปเปอร์ออกไซด์เป็นวัสดุนำโฮลแบบชั้นคู่
Contributor สุภาพ ชูพันธ์;พิพัฒน์ เรือนคำ;อัครินทร์ อินทนิเวศน์
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Publication Year 2020
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Journal Vol. 17
Journal No. 1
Page no. 81-92
Keyword เพอรอฟสไกต์ ,วัสดุนำโฮลแบบชั้นคู่ ,คอปเปอร์ออกไซด์
URL Website http://sciencejournal.pbru.ac.th/index.php
Website title วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ISSN 2697-5440
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

รัชนีกร ปันล่า,สุภาพ ชูพันธ์;พิพัฒน์ เรือนคำ;อัครินทร์ อินทนิเวศน์. (2020) การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์โดยใช้คอปเปอร์ออกไซด์เป็นวัสดุนำโฮลแบบชั้นคู่. วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,17,81-92.
รัชนีกร ปันล่า,สุภาพ ชูพันธ์;พิพัฒน์ เรือนคำ;อัครินทร์ อินทนิเวศน์. "การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์โดยใช้คอปเปอร์ออกไซด์เป็นวัสดุนำโฮลแบบชั้นคู่". วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 17 (2020):81-92.
รัชนีกร ปันล่า,สุภาพ ชูพันธ์;พิพัฒน์ เรือนคำ;อัครินทร์ อินทนิเวศน์. การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์โดยใช้คอปเปอร์ออกไซด์เป็นวัสดุนำโฮลแบบชั้นคู่. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี:ม.ป.ท. 2020.