รหัสดีโอไอ 10.14456/scijpbru.2020.6
Creator นิสันติ ศิลประเสริฐ
Title ระบบอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์สำหรับการเพิ่มผลิตภาพของมะนาว โดยอาศัยตรรกศาสตร์คลุมเครือและการคำนวณแบบเอดจ์
Contributor สุขสวัสดิ์ ณัฏฐวุฒิสิทธิ์;สุรศักดิ์ มังสิงห์;เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Publication Year 2020
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Journal Vol. 17
Journal No. 1
Page no. 55-70
Keyword อินเทอร์เน็ตออฟทิงส์ ,ตรรกศาสตร์คลุมเครือ ,การคำนวณแบบเอดจ์ ,การคำนวณแบบคลาวด์ ,ตัวรับรู้ธาตุอาหารรวม
URL Website http://sciencejournal.pbru.ac.th/index.php
Website title วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ISSN 2697-5440
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

นิสันติ ศิลประเสริฐ,สุขสวัสดิ์ ณัฏฐวุฒิสิทธิ์;สุรศักดิ์ มังสิงห์;เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์. (2020) ระบบอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์สำหรับการเพิ่มผลิตภาพของมะนาว โดยอาศัยตรรกศาสตร์คลุมเครือและการคำนวณแบบเอดจ์. วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,17,55-70.
นิสันติ ศิลประเสริฐ,สุขสวัสดิ์ ณัฏฐวุฒิสิทธิ์;สุรศักดิ์ มังสิงห์;เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์. "ระบบอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์สำหรับการเพิ่มผลิตภาพของมะนาว โดยอาศัยตรรกศาสตร์คลุมเครือและการคำนวณแบบเอดจ์". วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 17 (2020):55-70.
นิสันติ ศิลประเสริฐ,สุขสวัสดิ์ ณัฏฐวุฒิสิทธิ์;สุรศักดิ์ มังสิงห์;เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์. ระบบอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์สำหรับการเพิ่มผลิตภาพของมะนาว โดยอาศัยตรรกศาสตร์คลุมเครือและการคำนวณแบบเอดจ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี:ม.ป.ท. 2020.