รหัสดีโอไอ 10.14456/scijpbru.2020.5
Creator จุฑาพล จาปาแถม
Title การเตรียมเฟสโครงสร้างและสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก Na1/3Ca1/3Yb1/3Cu3Ti4O12
Contributor ประสิทธิ์ ทองใบ
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Publication Year 2020
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Journal Vol. 17
Journal No. 1
Page no. 45-54
Keyword CaCu3 Ti4O12 ,เซรามิก ,ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก ,ค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กตริก
URL Website http://sciencejournal.pbru.ac.th/index.php
Website title วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ISSN 2697-5440
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

จุฑาพล จาปาแถม,ประสิทธิ์ ทองใบ. (2020) การเตรียมเฟสโครงสร้างและสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก Na1/3Ca1/3Yb1/3Cu3Ti4O12. วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,17,45-54.
จุฑาพล จาปาแถม,ประสิทธิ์ ทองใบ. "การเตรียมเฟสโครงสร้างและสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก Na1/3Ca1/3Yb1/3Cu3Ti4O12". วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 17 (2020):45-54.
จุฑาพล จาปาแถม,ประสิทธิ์ ทองใบ. การเตรียมเฟสโครงสร้างและสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก Na1/3Ca1/3Yb1/3Cu3Ti4O12. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี:ม.ป.ท. 2020.