รหัสดีโอไอ 10.14456/scijpbru.2020.2
Creator ศรีภาพรรณ ธาระนารถ
Title การศึกษาขนาดและรูปแบบของโปรตีนไวเทลลินในแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำที่ได้รับอาหารผสมฮอร์โมน 17เบต้า-เอสตราไดออล
Contributor บัลลังก์ เนื่องแสง;วศิน ยุวนะเตมีย์;รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Publication Year 2020
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Journal Vol. 17
Journal No. 1
Page no. 11-23
Keyword เวสเทิร์นบลอท ,17เบต้า-เอสตราไดออล ,โปรตีนไวเทลลิน ,กุ้งกุลาดำ
URL Website http://sciencejournal.pbru.ac.th/index.php
Website title วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ISSN 2697-5440
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ศรีภาพรรณ ธาระนารถ,บัลลังก์ เนื่องแสง;วศิน ยุวนะเตมีย์;รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ. (2020) การศึกษาขนาดและรูปแบบของโปรตีนไวเทลลินในแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำที่ได้รับอาหารผสมฮอร์โมน 17เบต้า-เอสตราไดออล. วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,17,11-23.
ศรีภาพรรณ ธาระนารถ,บัลลังก์ เนื่องแสง;วศิน ยุวนะเตมีย์;รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ. "การศึกษาขนาดและรูปแบบของโปรตีนไวเทลลินในแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำที่ได้รับอาหารผสมฮอร์โมน 17เบต้า-เอสตราไดออล". วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 17 (2020):11-23.
ศรีภาพรรณ ธาระนารถ,บัลลังก์ เนื่องแสง;วศิน ยุวนะเตมีย์;รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ. การศึกษาขนาดและรูปแบบของโปรตีนไวเทลลินในแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำที่ได้รับอาหารผสมฮอร์โมน 17เบต้า-เอสตราไดออล. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี:ม.ป.ท. 2020.