รหัสดีโอไอ 10.14456/sb-journal.2023.11
Creator วรสิริ ธรรมประดิษฐ์
Title เทคนิคหลอกสมองให้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่
Contributor -
Publisher Southeast Bangkok University
Publication Year 2023
Journal Title วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Journal Vol. 9
Journal No. 1
Page no. 153-156
URL Website https://so05.tci-thaijo.org/index.php/SB_Journal/issue/view/17533
Website title วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ISSN 26976595
Abstract -
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วรสิริ ธรรมประดิษฐ์ และ -. (2023) เทคนิคหลอกสมองให้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่. วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 9(1), 153-156.
วรสิริ ธรรมประดิษฐ์ และ -. "เทคนิคหลอกสมองให้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่". วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 9 (2023):153-156.
วรสิริ ธรรมประดิษฐ์ และ -. เทคนิคหลอกสมองให้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่. Southeast Bangkok University:ม.ป.ท. 2023.