รหัสดีโอไอ 10.14456/sb-journal.2023.10
Creator แบร์ พิตต์พันธุ์
Title มุมมองต่อความหลากหลายของภาษาอังกฤษกับการใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลาง ในบริบทปัจจุบันของไทย
Contributor -
Publisher Southeast Bangkok University
Publication Year 2023
Journal Title วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Journal Vol. 9
Journal No. 1
Page no. 140-152
Keyword diversity of English, English as a lingua franca, current use of English in Thailand, English teaching and learning in Thailand
URL Website https://so05.tci-thaijo.org/index.php/SB_Journal/issue/view/17533
Website title วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ISSN 26976595
Abstract ในยุคโลกาภิวัตน์ ภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญในหลายด้าน เช่น การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และการท่องเที่ยว ด้วยความแพร่หลายนี้ทำให้เกิดข้อถกเถียงในแง่คำนิยามของภาษาอังกฤษ คำนิยามใหม่ถูกเสนอขึ้น เช่น ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ภาษาอังกฤษของโลก และภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลาง คำนิยามใหม่เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาเฉพาะของกลุ่มคนที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่อีกต่อไป เนื่องจากภาษาอังกฤษถูกใช้แพร่หลายโดยคนจากทั่วโลก มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ตามบริบทการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบริบทการใช้ภาษาอังกฤษในประเทศไทยนั้น ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มีความสำคัญมาก โดยปัจจุบันชาวไทยเข้าถึงความหลากหลายของภาษาอังกฤษที่ใช้โดยกลุ่มคนที่มีภาษาแม่ที่แตกต่างกันผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งนี้ ด้วยบริบทการใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันของชาวไทย ทำให้ประเทศไทยมีความเหมาะสมที่จะใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษใน ฐานะภาษากลางจึงควรถูกนําไปพิจารณาในแง่การสอนและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในไทยด้วยโดยจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับความเข้าใจของบริบทการสื่อความมากกว่าเน้นเพียงความถูกต้องของไวยากรณ์และสําเนียงแบบเจ้าของภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน บทความนี้ยังได้เสนอแนะแนวทางที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการสอนและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในประเทศไทยในโลกสมัยใหม่อีกด้วย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

แบร์ พิตต์พันธุ์ และ -. (2023) มุมมองต่อความหลากหลายของภาษาอังกฤษกับการใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลาง ในบริบทปัจจุบันของไทย. วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 9(1), 140-152.
แบร์ พิตต์พันธุ์ และ -. "มุมมองต่อความหลากหลายของภาษาอังกฤษกับการใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลาง ในบริบทปัจจุบันของไทย". วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 9 (2023):140-152.
แบร์ พิตต์พันธุ์ และ -. มุมมองต่อความหลากหลายของภาษาอังกฤษกับการใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลาง ในบริบทปัจจุบันของไทย. Southeast Bangkok University:ม.ป.ท. 2023.