รหัสดีโอไอ 10.14456/rjas.2015.17
Creator Adirak Kanchanaharuthai, Pinit Ngamsom and Arsit Boonyaprapasorn
Title Synchronization of chaotic systems based on an interconnection and damping assignment-passivity-based control
Publisher Rangsit University
Publication Year 2015
Journal Title Rangsit Journal of Arts and Sciences
Journal Vol. 5
Journal No. 2
Page no. 187-197
ISSN 2229-063X
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Adirak Kanchanaharuthai และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2015) Synchronization of chaotic systems based on an interconnection and damping assignment-passivity-based control. Rangsit Journal of Arts and Sciences,5,187-197.
Adirak Kanchanaharuthai และผู้แต่งคนอื่นๆ. "Synchronization of chaotic systems based on an interconnection and damping assignment-passivity-based control". Rangsit Journal of Arts and Sciences 5 (2015):187-197.
Adirak Kanchanaharuthai และผู้แต่งคนอื่นๆ. Synchronization of chaotic systems based on an interconnection and damping assignment-passivity-based control. Rangsit University:ม.ป.ท. 2015.