รหัสดีโอไอ 10.14456/rjas.2013.2
Creator Panan Kanchanaphum, Titinan Sarataphan, Wirat Thirasan, and Gun Anatasomboon
Title Development of Loop mediated isothermal amplification (LAMP) of SRY gene in human blood samples for sex determination
Publisher Rangsit University
Publication Year 2013
Journal Title Rangsit Journal of Arts and Sciences
Journal Vol. 3
Journal No. 2
Page no. 129-135
ISSN 2229-063X
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Panan Kanchanaphum และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2013) Development of Loop mediated isothermal amplification (LAMP) of SRY gene in human blood samples for sex determination. Rangsit Journal of Arts and Sciences, 3(2), 129-135.
Panan Kanchanaphum และผู้แต่งคนอื่นๆ. "Development of Loop mediated isothermal amplification (LAMP) of SRY gene in human blood samples for sex determination". Rangsit Journal of Arts and Sciences 3 (2013):129-135.
Panan Kanchanaphum และผู้แต่งคนอื่นๆ. Development of Loop mediated isothermal amplification (LAMP) of SRY gene in human blood samples for sex determination. Rangsit University:ม.ป.ท. 2013.