รหัสดีโอไอ 10.14456/paj.2023.9
Creator ปิยพล ช่วยคุณ
Title ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิเสธการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 ของเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น
Contributor ไชยธีระ พันธุ์ภักดี
Publisher คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Publication Year 2023
Journal Title วารสารเกษตรพระวรุณ
Journal Vol. 20
Journal No. 1
Page no. 73-80
Keyword ปัจจัย, การปฏิเสธ, ข้าวชัยนาท 1, เมล็ดพันธุ์ข้าว, ขอนแก่น
URL Website https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/index
Website title วารสารเกษตรพระวรุณ
ISSN 1685-8379
Abstract การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิเสธการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 กลุ่มตัวอย่างคือ เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นจำนวน 94 คน ที่แสดงความประสงค์ไม่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ของเกษตรกรกับการปฏิเสธการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 67 และมีประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเฉลี่ย 13 ปี ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิเสธการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 มีอยู่ 3 ประการ ได้แก่ การฝึกอบรมของผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ชัยนาท 1 ปัจจัยดังกล่าวมาจากการที่เกษตรกรไม่มีความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกต้อง จากการไม่ได้รับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ เพราะภาระหน้าที่ในไร่นา และเวลาการอบรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องกับเวลาของเกษตรกร มีผลให้เกษตรกรเหล่านี้มีทัศนคติเชิงลบต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรตามความเหมาะสม รวมไปถึงรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวประกอบการส่งเสริม เพื่อนำไปสู่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีประสิทธิภาพ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ปิยพล ช่วยคุณ และ ไชยธีระ พันธุ์ภักดี. (2023) ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิเสธการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 ของเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น. วารสารเกษตรพระวรุณ, 20(1), 73-80.
ปิยพล ช่วยคุณ และ ไชยธีระ พันธุ์ภักดี. "ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิเสธการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 ของเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น". วารสารเกษตรพระวรุณ 20 (2023):73-80.
ปิยพล ช่วยคุณ และ ไชยธีระ พันธุ์ภักดี. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิเสธการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 ของเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม:ม.ป.ท. 2023.