รหัสดีโอไอ 10.14456/paj.2022.12
Creator ฤชุอร วรรณะ
Title ประสิทธิภาพของเชื้อราเมธาไรเซียมที่มีต่อเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู
Contributor จิราภรณ์ กระแสเทพ, มงคล วงศ์สวัสดิ์
Publisher คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Publication Year 2022
Journal Title วารสารเกษตรพระวรุณ
Journal Vol. 19
Journal No. 1
Page no. 95-103
Keyword เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู, เชื้อราก่อโรคในแมลง, Metarhizium anisopliae
URL Website https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/index
Website title วารสารเกษตรพระวรุณ
ISSN 1685-8379
Abstract เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero จัดเป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญชนิดหนึ่งที่สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากต่อมันสำปะหลัง การทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราก่อโรคในแมลงชนิดเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ในการเข้าทำลายเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูในระยะตัวอ่อนวัย ที่ 2 ทั้งในสภาพห้องปฏิบัติการและในพืชทดสอบ ผลการทดลองพบว่า ภายหลังการฉีดพ่นเชื้อราเขียว M. anisopliae ที่ระดับความเข้มข้น 1x108 conidia/mL เป็นเวลา 3 วันในสภาพห้องปฏิบัติการ และ 7 วันในพืชทดสอบ ทำให้ตัวอ่อนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูตาย 85.79±16.90% และ 86.63±5.82% ตามลำดับ โดยมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างเมื่อเทียบกับการฉีดพ่นด้วยสารเคมีฆ่าแมลง Thiamethoxam ที่ความเข้มข้นตามอัตราแนะนำ จากผลการทดลองสามารถเป็นแนวทางการพัฒนาการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูโดยชีววิธีได้
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ฤชุอร วรรณะ และ จิราภรณ์ กระแสเทพ; มงคล วงศ์สวัสดิ์. (2022) ประสิทธิภาพของเชื้อราเมธาไรเซียมที่มีต่อเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู. วารสารเกษตรพระวรุณ, 19(1), 95-103.
ฤชุอร วรรณะ และ จิราภรณ์ กระแสเทพ; มงคล วงศ์สวัสดิ์. "ประสิทธิภาพของเชื้อราเมธาไรเซียมที่มีต่อเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู". วารสารเกษตรพระวรุณ 19 (2022):95-103.
ฤชุอร วรรณะ และ จิราภรณ์ กระแสเทพ; มงคล วงศ์สวัสดิ์. ประสิทธิภาพของเชื้อราเมธาไรเซียมที่มีต่อเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม:ม.ป.ท. 2022.