รหัสดีโอไอ 10.14456/mfulj.2018.15
Creator ไพโรจน์ กัมพูสิริ
Title บังคับให้ไปจดทะเบียนหย่าโดยความยินยอม
Publisher สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Publication Year 2561
Journal Title วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Journal Vol. 1
Journal No. 1
Page no. 175-178
Keyword ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, กฎหมายครอบครัว, การหย่าโดยความยินยอม, การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล
URL Website https://so08.tci-thaijo.org/index.php/MFULJ
Website title วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ISSN 2774-020X
Abstract ล่าสุด ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาที่ 517/2560 ยืนยันบรรทัดฐานเดิมจากคำพิพากษาสองฉบับก่อนหน้านี้ในปี พ.ศ. 2500 และ 2522 ว่า สามีภริยาทำหนังสือหย่าแล้ว อีกฝ่าย ไม่ยอมไปจดทะเบียนหย่า ฝ่ายที่ต้องการหย่าสามารถฟ้องศาลให้มีคำพิพากษาให้หย่าได้ และหากไม่ไปจดทะเบียนหย่าก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา โดยผู้เขียนมีข้อสังเกตคล้อยตามความเห็นค้านของท่านอาจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ว่าการแสดงเจตนาหย่าขาดจากการสมรสเป็นเรื่องทำลายสถานะ ถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัว มิใช่เป็นการแสดงเจตนาที่จะบังคับได้ตามลักษณะนิติกรรมสัญญา เมื่อคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สมัครใจจะแยกทางเดินจากครอบครัว ก็มิใช่เรื่องที่ศาลจะใช้คำพิพากษาไปบังคับให้สามีต้องทิ้งภริยาและออกจากชีวิตครอบครัวไป
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ไพโรจน์ กัมพูสิริ. (2561) บังคับให้ไปจดทะเบียนหย่าโดยความยินยอม. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 1(1), 175-178.
ไพโรจน์ กัมพูสิริ. "บังคับให้ไปจดทะเบียนหย่าโดยความยินยอม". วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 (2561):175-178.
ไพโรจน์ กัมพูสิริ. บังคับให้ไปจดทะเบียนหย่าโดยความยินยอม. สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง:ม.ป.ท. 2561.