รหัสดีโอไอ 10.14456/ksti.2022.7
Creator ธันวมาส กาศสนุก
Title ผลของการใช้วัสดุเพาะที่แตกต่างกันต่อการผลิตเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติก
Contributor คงเดช พะสีนาม, อรพิน เสละคร
Publisher สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Journal Vol. 1
Journal No. 1
Page no. 11-19
Keyword เห็ดฟาง, ต้นกล้วย, ฟางข้าว
URL Website https://li01.tci-thaijo.org/
Website title วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ISSN ISSN 2821-9406 (Online)
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัสดุเพาะที่ส่งผลต่อผลผลิตของเห็ดฟางที่เพาะในตะกร้าพลาสติก โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) แบ่งออกเป็น 3 สิ่งทดลอง จำนวน 4 ซ้ำ โดยใช้อัตราส่วนวัสดุเพาะแตกต่างกัน ได้แก่ 1) ฟางข้าว ร้อยละ 100 2) ฟางข้าว ร้อยละ 50 : ต้นกล้วยแห้ง ร้อยละ 50 3) ต้นกล้วยแห้ง ร้อยละ 100 ผลการวิจัยหลังจากการเพาะเห็ดฟางเป็นเวลา 13 วัน และเก็บผลผลิตเป็นเวลา 7 วัน พบว่า การใช้ต้นกล้วยสับแห้ง ร้อยละ 100 ให้น้ำหนักต่อดอกเฉลี่ยสูงสุด 38.74 กรัม น้ำหนักรวมต่อตะกร้าเฉลี่ยสูงสุด 444.42 กรัม และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเห็ดเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.34 เซนติเมตร ตามลำดับ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ธันวมาส กาศสนุก และ คงเดช พะสีนาม;อรพิน เสละคร. (2022) ผลของการใช้วัสดุเพาะที่แตกต่างกันต่อการผลิตเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติก. วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 1(1), 11-19.
ธันวมาส กาศสนุก และ คงเดช พะสีนาม;อรพิน เสละคร. "ผลของการใช้วัสดุเพาะที่แตกต่างกันต่อการผลิตเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติก". วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 1 (2022):11-19.
ธันวมาส กาศสนุก และ คงเดช พะสีนาม;อรพิน เสละคร. ผลของการใช้วัสดุเพาะที่แตกต่างกันต่อการผลิตเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติก. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์:ม.ป.ท. 2022.