รหัสดีโอไอ 10.14456/ksti.2022.4
Creator ชาญชัย เหลาหา
Title เครื่องถอดเข็มฉีดยาแบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อลดระยะเวลาในการถอดเข็มฉีดยา
Contributor กฤช ตราชู, ณรงค์ บุญเสนอ, ชัชชล เปรมชัย สวัสดิ์, ณัฐกิติ จันทหาร, ธีรวัฒน์ ประนามโก
Publisher สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Journal Vol. 1
Journal No. 2
Page no. 41-52
Keyword แนวคิดแบบลีน, เข็มฉีดยา, ต้นทุน, การลดระยะเวลา, ความพึงพอใจ
URL Website https://li01.tci-thaijo.org/
Website title วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ISSN ISSN 2821-9406 (Online)
Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเครื่องถอดเข็มฉีดยากึ่งอัตโนมัติเพื่อลดระยะเวลาในการถอดเข็มฉีดยา เพื่อลดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการถอดเข็มฉีดยา และเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่อง การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเองคือบุคลากรทางการแพทย์แผนกอายุรกรรมจำนวน 4 คน สำหรับทดสอบเพื่อเก็บข้อมูลระหว่างวิธีเดิมกับวิธีใหม่ โดยทดสอบวิธีการถอดเข็มฉีดยาด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาล (วิธีเดิม) จำนวน 2 คน และทดสอบวิธีวิธีการถอดเข็มฉีดยา ด้วยเครื่องกึ่งอัตโนมัติ (วิธีใหม่) จำนวน 2 คน คณะผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมโดยการบันทึกเวลา ต้นทุนการวัสดุที่ใช้งานและพลังงาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินประสิทธิภาพเครื่องทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพโดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระยะเวลาในการถอดเข็มด้วยเครื่องกึ่งอัตโนมัติ (วิธีใหม่) น้อยกว่าระยะเวลาในการถอดเข็มด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาล (วิธีเดิม) ร้อยละ 52.4 ต้นทุนการถอดเข็มด้วยเครื่องกึ่งอัตโนมัติ (วิธีใหม่) น้อยกว่าต้นทุนการถอดเข็มด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาล (วิธีเดิม) ร้อยละ 44.2 ความพึงพอใจการถอดเข็มด้วยเครื่องถอดเข็มฉีดยาเพิ่มขึ้นหากเปรียบเทียบระหว่างการถอดเข็มด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาลจากระดับดีเป็นระดับดีมาก
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ชาญชัย เหลาหา และ กฤช ตราชู;ณรงค์ บุญเสนอ;ชัชชล เปรมชัย สวัสดิ์;ณัฐกิติ จันทหาร;ธีรวัฒน์ ประนามโก. (2022) เครื่องถอดเข็มฉีดยาแบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อลดระยะเวลาในการถอดเข็มฉีดยา. วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 1(2), 41-52.
ชาญชัย เหลาหา และ กฤช ตราชู;ณรงค์ บุญเสนอ;ชัชชล เปรมชัย สวัสดิ์;ณัฐกิติ จันทหาร;ธีรวัฒน์ ประนามโก. "เครื่องถอดเข็มฉีดยาแบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อลดระยะเวลาในการถอดเข็มฉีดยา". วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 1 (2022):41-52.
ชาญชัย เหลาหา และ กฤช ตราชู;ณรงค์ บุญเสนอ;ชัชชล เปรมชัย สวัสดิ์;ณัฐกิติ จันทหาร;ธีรวัฒน์ ประนามโก. เครื่องถอดเข็มฉีดยาแบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อลดระยะเวลาในการถอดเข็มฉีดยา. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์:ม.ป.ท. 2022.