รหัสดีโอไอ 10.14456/ksti.2022.3
Creator ทอรุ้ง ประนิล
Title ผลของวิธีการทำแห้งต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของใบคะน้าเม็กซิโก
Contributor ยลดา ถินวิสัย
Publisher สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Journal Vol. 1
Journal No. 2
Page no. 27-40
Keyword คะน้าเม็กซิโก, การทำแห้ง, สารประกอบฟีนอลิก, สารประกอบฟลาโวนอยด์, กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ
URL Website https://li01.tci-thaijo.org/
Website title วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ISSN ISSN 2821-9406 (Online)
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการทำแห้ง 3 วิธี คือ การทำแห้งแบบถาด การทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่ และการทำแห้งแบบระเหิด ที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของใบคะน้าเม็กซิโกผง พบว่า ใบคะน้าเม็กซิโกที่ผ่านการทำแห้งแบบระเหิดจะมีปริมาณความชื้นต่ำที่สุด (4.07±0.11%) มีค่าความสว่าง และค่าสีเขียวสูงสุด (L*=49.01±1.34 และ b*=19.67±1.50) นอกจากนี้ ใบคะน้าเม็กซิโกที่ผ่านการทำแห้งแบบระเหิดมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์สูงสุด (16.02±0.21 mg GAE /g และ 123.33±11.96 mg Qucertin/g) รวมถึงมีกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP Assay สูงที่สุด (80.61±0.53 mg/g) เมื่อเปรียบเทียบกับการทำแห้งแบบถาด (71.32±0.31 mg/g) และการทำแห้งแบบลูกกลิ้ง (59.66±0.22 mg/g) อย่างไรก็ตาม วิธีการอบแห้งไม่มีผลต่อสารพฤกษเคมีในใบคะน้าเม็กซิโก ดังนั้น การทำแห้งแบบระเหิดจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาคุณภาพทางด้านกายภาพ และทางเคมีของคะน้าเม็กซิโก
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ทอรุ้ง ประนิล และ ยลดา ถินวิสัย. (2022) ผลของวิธีการทำแห้งต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของใบคะน้าเม็กซิโก. วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 1(2), 27-40.
ทอรุ้ง ประนิล และ ยลดา ถินวิสัย. "ผลของวิธีการทำแห้งต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของใบคะน้าเม็กซิโก". วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 1 (2022):27-40.
ทอรุ้ง ประนิล และ ยลดา ถินวิสัย. ผลของวิธีการทำแห้งต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของใบคะน้าเม็กซิโก. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์:ม.ป.ท. 2022.