รหัสดีโอไอ 10.14456/ksti.2022.2
Creator ธนดล จันทร์ก้อน
Title การจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวและแพต้นแบบความปลอดภัย หมู่บ้านท่าเรือภูสิงห์ จังหวัดกาฬสินธุ์
Contributor ชนาธิป นาคะอินทร์, กรรณิการ์ ภูแก้ว, จุฬาพร จันใด
Publisher สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Journal Vol. 1
Journal No. 2
Page no. 14-26
Keyword ห่วงโซ่อุปทาน, การประชาสัมพันธ์, ความปลอดภัย
URL Website https://li01.tci-thaijo.org/
Website title วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ISSN ISSN 2821-9406 (Online)
Abstract การจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวและแพต้นแบบความปลอดภัย หมู่บ้านท่าเรือภูสิงห์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการร่วมมือกันระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาบ้านท่าเรือภูสิงห์ในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวฯ เพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น และส่งเสริมแพท่องเที่ยวต้นแบบเรื่องความปลอดภัย การศึกษาวิจัยได้นำเอาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ท่องเที่ยวมาประยุกต์ใช้ จากการร่วมหารือกับกลุ่มวิสาหกิจฯ เพื่อวิเคราะห์ วางแนวทางและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น พบว่ากลุ่มวิสาหกิจฯ ยังขาดการเคลื่อนที่ของสารสนเทศ (Information Flow) ทีมวิจัยจึงได้ออกแบบและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น และยังมีการส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยให้กับวิสาหกิจฯ เพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนทำการรับรองนักท่องเที่ยว และมีการเก็บข้อมูลจำนวนลูกค้าก่อน-หลังการทำการประชาสัมพันธ์พบว่า สามารถส่งผลให้สามารถเพิ่มรายได้แก่กลุ่มวิสาหกิจฯ ถึง 8,000 บาท ต่อเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 และสามารถเป็นต้นแบบของแพท่องเที่ยวที่ปลอดภัยแก่วิสาหกิจชุมชนใกล้เคียง และพื้นที่อื่นในลักษณะเดียวกันได้
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ธนดล จันทร์ก้อน และ ชนาธิป นาคะอินทร์;กรรณิการ์ ภูแก้ว;จุฬาพร จันใด. (2022) การจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวและแพต้นแบบความปลอดภัย หมู่บ้านท่าเรือภูสิงห์ จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 1(2), 14-26.
ธนดล จันทร์ก้อน และ ชนาธิป นาคะอินทร์;กรรณิการ์ ภูแก้ว;จุฬาพร จันใด. "การจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวและแพต้นแบบความปลอดภัย หมู่บ้านท่าเรือภูสิงห์ จังหวัดกาฬสินธุ์". วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 1 (2022):14-26.
ธนดล จันทร์ก้อน และ ชนาธิป นาคะอินทร์;กรรณิการ์ ภูแก้ว;จุฬาพร จันใด. การจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวและแพต้นแบบความปลอดภัย หมู่บ้านท่าเรือภูสิงห์ จังหวัดกาฬสินธุ์. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์:ม.ป.ท. 2022.