รหัสดีโอไอ 10.14456/ksti.2022.10
Creator เพชรรัตน์ เจิมรอด
Title ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
Contributor นวลักษณ์ กลางบุรัมย์
Publisher สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Journal Vol. 1
Journal No. 1
Page no. 61-77
Keyword ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, โรคไตเรื้อรัง, ผู้ป่วย
URL Website https://li01.tci-thaijo.org/
Website title วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ISSN ISSN 2821-9406 (Online)
Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ และเปรียบเทียบความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง จำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา รายได้ และภูมิลำเนา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ 3b–ระยะ 4 จำนวน 1,200 คน เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน และนำไปทดลองใช้ มีค่าความเชื่อมั่น 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One-way ANOVA ผลการศึกษา พบว่า 1) ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความรอบรู้ด้านสุขภาพรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ ด้านการเข้าถึงข้อมูล ด้านการสื่อสารข้อมูล ด้านการตัดสินใจ และด้านการจัดการตนเอง อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับต่ำ 2) การเปรียบเทียบความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง พบว่า อายุ การศึกษา รายได้ และภูมิลำเนาที่ต่างกัน จะมีความรอบรู้ด้านสุขภาพแตกต่างกัน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

เพชรรัตน์ เจิมรอด และ นวลักษณ์ กลางบุรัมย์. (2022) ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง. วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 1(1), 61-77.
เพชรรัตน์ เจิมรอด และ นวลักษณ์ กลางบุรัมย์. "ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง". วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 1 (2022):61-77.
เพชรรัตน์ เจิมรอด และ นวลักษณ์ กลางบุรัมย์. ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์:ม.ป.ท. 2022.