รหัสดีโอไอ 10.14456/ksti.2022.1
Creator คงเดช พะสีนาม
Title การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กเมื่อใช้น้ำมันดีเซลผสมกับน้ำมันดีเซลจากขยะพลาสติก
Contributor ธันวมาส กาศสนุก
Publisher สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Journal Vol. 1
Journal No. 2
Page no. 1-13
Keyword สมรรถนะของเครื่องยนต์, เครื่องยนต์ดีเซล, น้ำมันดีเซลจากขยะพลาสติก
URL Website https://li01.tci-thaijo.org/
Website title วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ISSN ISSN 2821-9406 (Online)
Abstract ประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนการผลิต การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ การนำขยะพลาสติกมาผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับปัญหาด้านพลังงานภายในประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าน้ำมันที่ได้จากเชื้อเพลิงขยะพลาสติกสามารถนำมาทดแทนได้จริง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวเมื่อใช้น้ำมันดีเซลเชิงพาณิชย์ผสมกับน้ำมันดีเซลจากขยะพลาสติก และเปรียบเทียบผลที่ได้กับน้ำมันดีเซลเชิงพาณิชย์ จากผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อใช้น้ำมันดีเซลเชิงพาณิชย์กับน้ำมันดีเซลจากขยะพลาสติกที่สัดส่วนต่างๆ พบว่า เครื่องยนต์ที่ใช้นำมันดีเซลจากขยะพลาสติกมีค่ากำลังเบรกลดลง 7% แรงบิดลดลง 3% และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะมากกว่า 1% โดยสรุปน้ำมันดีเซลจากขยะพลาสติกเป็นพลังงานทางเลือกที่มีศักยภาพนำมาทดแทนน้ำมันดีเซลเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

คงเดช พะสีนาม และ ธันวมาส กาศสนุก. (2022) การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กเมื่อใช้น้ำมันดีเซลผสมกับน้ำมันดีเซลจากขยะพลาสติก. วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 1(2), 1-13.
คงเดช พะสีนาม และ ธันวมาส กาศสนุก. "การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กเมื่อใช้น้ำมันดีเซลผสมกับน้ำมันดีเซลจากขยะพลาสติก". วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 1 (2022):1-13.
คงเดช พะสีนาม และ ธันวมาส กาศสนุก. การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กเมื่อใช้น้ำมันดีเซลผสมกับน้ำมันดีเซลจากขยะพลาสติก. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์:ม.ป.ท. 2022.