รหัสดีโอไอ 10.14456/kmuttrd.2022.16
Creator ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล
Title การตรวจสอบข่าวปลอมภาษาไทยด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Contributor ธัชพิชญ์ ชำนาญกิจ
Publisher King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Publication Year 2022
Journal Title KMUTT Research and Development Journal
Journal Vol. 45
Journal No. 2
Page no. 275-287
Keyword Fake News, Fake News Detection, Thai Natural Language Processing
URL Website https://journal.kmutt.ac.th/
Website title เว็บไซต์วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
ISSN 2697-5521
Abstract In this research, a lightweight prototype of aThai fake news detection system as an alternative for users looking for fast and accessible Thai fake news detectors is proposed. The prototype is based on a Thai fake news database (Google BigQuery) where the news is collected from online resources and communities regarding Thai fake news warnings. Using techniques based on natural language processing, each news is processed and the extracted feature is stored in the database. For each user query, the query is transformed into a feature vector; such a vector is compared to the vectors of fake news stored in the database. Top three news (in the database) with maximum matching scores are then displayed to the user. Based on the experimental results on the test set, the current prototype can identify 120 news with the precision of 91.84% and recall of 75.00%.
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล และ ธัชพิชญ์ ชำนาญกิจ. (2022) การตรวจสอบข่าวปลอมภาษาไทยด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ. KMUTT Research and Development Journal, 45(2), 275-287.
ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล และ ธัชพิชญ์ ชำนาญกิจ. "การตรวจสอบข่าวปลอมภาษาไทยด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ". KMUTT Research and Development Journal 45 (2022):275-287.
ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล และ ธัชพิชญ์ ชำนาญกิจ. การตรวจสอบข่าวปลอมภาษาไทยด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ. King Mongkut’s University of Technology Thonburi:ม.ป.ท. 2022.