รหัสดีโอไอ 10.14456/kmuttrd.2022.15
Creator พรพินิต กิจอมรชัย
Title การประเมินความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างอาคารสูงในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจากมุมมองของบุคลากรภาคสนาม
Contributor ดนัย วันทนากร
Publisher King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Publication Year 2022
Journal Title KMUTT Research and Development Journal
Journal Vol. 45
Journal No. 2
Page no. 261-273
Keyword Construction Safety, Structural Equation Model
URL Website https://journal.kmutt.ac.th/
Website title เว็บไซต์วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
ISSN 2697-5521
Abstract Construction is one of the world’s most dangerous industries and involves many accidents. The present investigators wished to learn the reasons for such accidents, with the aims to assess thesafety of high-rise building construction projects from the viewpoints of field staff and to find the relationship between the various indices in the structural model equation that can be used to survey the safety of future construction projects. The data collection was conducted through questionnaires and five-point Likert scale method. Field staff included project engineers, field engineers, supervisors and safety officers. The data were statistically analyzed and used to construct the structural model equation via the analysis of moment structure program (AMOS); the model can serve as a protocol for the use of the investigated indices in a future study. The results showed that the safety of high-rise building construction projects exhibited the safety index of 0.77. The smallest safety index was the safety involvement, with the value of 0.7202. When analyzing the correlation among the 4 indices, namely, (1) safety priority, (2) safety supervision, training and communication, (3) safety rules and procedures and (4) safety involvement, at a statistically significance level of 0.05, it was found that (1) safety priority affected safety supervision, training and communication, (2) safety rules and procedures affected safety involvement and (3) safety supervision, training and communication affected safety involvement. The structural model equation can also be used to assess the safety of other construction projects, creating awareness of possible problems within a project, so safety improvement of a project can be achieved.
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

พรพินิต กิจอมรชัย และ ดนัย วันทนากร. (2022) การประเมินความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างอาคารสูงในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจากมุมมองของบุคลากรภาคสนาม. KMUTT Research and Development Journal, 45(2), 261-273.
พรพินิต กิจอมรชัย และ ดนัย วันทนากร. "การประเมินความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างอาคารสูงในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจากมุมมองของบุคลากรภาคสนาม". KMUTT Research and Development Journal 45 (2022):261-273.
พรพินิต กิจอมรชัย และ ดนัย วันทนากร. การประเมินความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างอาคารสูงในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจากมุมมองของบุคลากรภาคสนาม. King Mongkut’s University of Technology Thonburi:ม.ป.ท. 2022.