รหัสดีโอไอ 10.14456/kmuttrd.2022.14
Creator วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์
Title การแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณโรงเรียนโดยการใช้รถรับส่งนักเรียน
Contributor อชิรญาณ์ สอนสาย
Publisher King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Publication Year 2022
Journal Title KMUTT Research and Development Journal
Journal Vol. 45
Journal No. 2
Page no. 247-260
Keyword Traffic Congestion, School Bus, Traffic Simulation Model
URL Website https://journal.kmutt.ac.th/
Website title เว็บไซต์วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
ISSN 2697-5521
Abstract Driving children to school can cause traffic congestion around school, especially during the morning peak hours. The present study therefore applied the queuing theory and traffic simulation software VISSIM to investigate impacts on traffic when school buses were used as a substitute for driving children to school in the morning peak hours. After arranging 8 school buses for 121 students, 68 cars were reduced from the system. As a result of estimation based on the M/M/1 queuing theory, the average waiting time to get off from the inner school road to the outer main road decreased from longer than 15 minutes to 3 minutes. VISSIM simulation results also showed that the average traffic speed around the school increased 30 – 38 percent, from 10.7 – 11.4 kph to 14.0 – 15.5 kph; the delay decreased 22 – 27 percent, from 2.67 – 2.87 minutes to 1.94 – 2.24 minutes.
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ และ อชิรญาณ์ สอนสาย. (2022) การแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณโรงเรียนโดยการใช้รถรับส่งนักเรียน. KMUTT Research and Development Journal, 45(2), 247-260.
วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ และ อชิรญาณ์ สอนสาย. "การแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณโรงเรียนโดยการใช้รถรับส่งนักเรียน". KMUTT Research and Development Journal 45 (2022):247-260.
วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ และ อชิรญาณ์ สอนสาย. การแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณโรงเรียนโดยการใช้รถรับส่งนักเรียน. King Mongkut’s University of Technology Thonburi:ม.ป.ท. 2022.