รหัสดีโอไอ 10.14456/kmuttrd.2022.13
Creator วิไลพร ลักษมีวาณิชย์
Title การทดสอบภายใต้แรงดึงทางเดียวด้วยการติดตามภาพวิดีโอบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ : กรณีศึกษาการผิดรูปของเส้นด้ายกัญชง
Contributor นภารัตน์ จิวาลักษณ์
Publisher King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Publication Year 2022
Journal Title KMUTT Research and Development Journal
Journal Vol. 45
Journal No. 2
Page no. 235-245
Keyword Uniaxial Tensile Test, Hemp Fiber, High Speed Video, Mobile Phone, Tracker Program
URL Website https://journal.kmutt.ac.th/
Website title เว็บไซต์วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
ISSN 2697-5521
Abstract This research aimed to investigate deforming marks on hemp yarn samples undergoing uniaxial tensile tests by using a high-speed video recorder at 120 frames per minute on an iOS mobile phone. The hemp yarn samples were evenly threaded, having the diameter of 0.64 mm. Five conditions of initial grip length of fiber were investigated i.e., 2.5, 5.0, 10.0, 20.0 and 25.0 cm. The observations showed that the lower metal grip or the yarn held at the lower metal grip had no movement, while the upper grip or the yarn held at the upper metal grip moved upward at the speed equal to the speed of the cross head of 30 cm per min. Two marking points, which were 1.0 cm apart, at the middle of each tested specimen deformed consistency at about half the upper grip speed. Linear stress-strain relationships up to the breaking point of the fiber were noted. Young’s modulus and tensile strength of the specimens decreased when the initial yarn grip length was larger than 5.0 cm, at which point the maximum values of these properties were 36 MPa and 48 MPa, respectively. On the other hand, elongation at break of the specimens increased with an increase in the initial yarn grip length of longer than 5.0 cm. The minimum and maximum values of this property were 137% and 210%when the initial grip length were 5.0 and 25.0 cm, respectively.
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วิไลพร ลักษมีวาณิชย์ และ นภารัตน์ จิวาลักษณ์. (2022) การทดสอบภายใต้แรงดึงทางเดียวด้วยการติดตามภาพวิดีโอบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ : กรณีศึกษาการผิดรูปของเส้นด้ายกัญชง. KMUTT Research and Development Journal, 45(2), 235-245.
วิไลพร ลักษมีวาณิชย์ และ นภารัตน์ จิวาลักษณ์. "การทดสอบภายใต้แรงดึงทางเดียวด้วยการติดตามภาพวิดีโอบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ : กรณีศึกษาการผิดรูปของเส้นด้ายกัญชง". KMUTT Research and Development Journal 45 (2022):235-245.
วิไลพร ลักษมีวาณิชย์ และ นภารัตน์ จิวาลักษณ์. การทดสอบภายใต้แรงดึงทางเดียวด้วยการติดตามภาพวิดีโอบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ : กรณีศึกษาการผิดรูปของเส้นด้ายกัญชง. King Mongkut’s University of Technology Thonburi:ม.ป.ท. 2022.