รหัสดีโอไอ 10.14456/kmuttrd.2022.12
Creator ปุณยสิริ บุญเป็ง
Title การพัฒนาระบบควบคุมความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับห้องปรับอากาศ
Contributor กฤษดา ยิ่งขยัน อุเทน บุญเลียม ชวโรจน์ ใจสิน
Publisher King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Publication Year 2022
Journal Title KMUTT Research and Development Journal
Journal Vol. 45
Journal No. 2
Page no. 215-233
Keyword Carbon Dioxide Concentration Control for an Air-conditioned Room, Ventilation, Indoor Air Quality
URL Website https://journal.kmutt.ac.th/
Website title เว็บไซต์วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
ISSN 2697-5521
Abstract The research aimed to develop a carbon dioxide concentration control system for an air-conditioned room by using step control conditions for ventilation rate according to the CO2 level. In addition, the accumulation of CO2 and ventilation rate of the ventilation system were systematically investigated. In the case when the control system started at the CO2 concentration of 1,000 ppm and the accumulation of CO2 concentration was 25.92 ppm/min for 120 min, the average concentration over the period of 60-120 min turned out to be 1,528.2 ppm. At such conditions, the consumption of total real power was 4.07 kWh, which was 1.39 times compared to the case with no ventilation. When the step control condition of the control system changed to start at the concentration of 750 ppm, the average concentration of 1,362 ppm and the power consumption of 4.19 kWh were noted; this represented an increase in the power consumption of 1.43 times. Finally, when using the maximum ventilation rate for 120 min, the average concentration of 919 ppm and the power consumption of 6.98 kWh were noted; the power consumption increased by 2.4 times. In the case where the CO2 level of around 1,500 ppm could be accepted, operation of control system with step control condition for ventilation led to the saving of the power consumption of approximately 40%.
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ปุณยสิริ บุญเป็ง และ กฤษดา ยิ่งขยัน อุเทน บุญเลียม ชวโรจน์ ใจสิน. (2022) การพัฒนาระบบควบคุมความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับห้องปรับอากาศ. KMUTT Research and Development Journal, 45(2), 215-233.
ปุณยสิริ บุญเป็ง และ กฤษดา ยิ่งขยัน อุเทน บุญเลียม ชวโรจน์ ใจสิน. "การพัฒนาระบบควบคุมความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับห้องปรับอากาศ". KMUTT Research and Development Journal 45 (2022):215-233.
ปุณยสิริ บุญเป็ง และ กฤษดา ยิ่งขยัน อุเทน บุญเลียม ชวโรจน์ ใจสิน. การพัฒนาระบบควบคุมความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับห้องปรับอากาศ. King Mongkut’s University of Technology Thonburi:ม.ป.ท. 2022.