รหัสดีโอไอ 10.14456/jstel.2016.11
Creator ลือชา ลดาชาติ
Title ความก้าวหน้าในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Publisher หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Publication Year 2559
Journal Title วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (JSTEL)
Journal Vol. 7
Journal No. 1
Page no. 141-162
Keyword ความก้าวหน้าในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, การวิจัยด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์ศึกษา
URL Website http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL/index
Website title วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
ISSN 1906-9790
Abstract บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการวิจัยที่ศึกษาความก้าวหน้าในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน โดยเริ่มต้นด้วยการนำเสนอนิยามและกระบวนการพัฒนาความก้าวหน้าในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อธิบายตัวอย่างงานวิจัยที่ศึกษาความก้าวหน้าในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องต่าง ๆ ทั้งความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ นำเสนอประโยชน์และความท้าทายของการวิจัยเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาในประเทศไทย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ลือชา ลดาชาติ. (2559) ความก้าวหน้าในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (JSTEL), 7(1), 141-162.
ลือชา ลดาชาติ. "ความก้าวหน้าในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์". วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (JSTEL) 7 (2559):141-162.
ลือชา ลดาชาติ. ความก้าวหน้าในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:ม.ป.ท. 2559.