รหัสดีโอไอ 10.14456/jsmesr.2022.8
Creator ศจี จิระโร
Title การประเมินระบบสอบกลางภาคของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Contributor สุภมาส อังศุโชติ, ณรงค์ ทีปประชัย, เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ, ชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์, ธัญสินี เล่าสัม, ปิยนาฏ สิทธิฤทธิ์, ศิริรัตน์ จำแนกสาร, อนุสรณ์ เกิดศรี, สุพรรษา หลังประเสริฐ, รัชกฤช ธนพัฒนดล, ศุภมาส ชุมแก้ว, สฤษฏ์เทพ สุขแก้ว, สมเกียรติ แก้วเกาะสะบ้า
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2565
Journal Title วารสารการวัด ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Journal Vol. 3
Journal No. 2
Page no. 27-36
Keyword การวิจัยเชิงประเมิน, การประเมินระบบสอบ, การสอบกลางภาคในระบบการศึกษาทางไกล
ISSN 2730-2466
Abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระบบสอบกลางภาคของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยในบทความวิจัยนี้เป็นการนำเสนอผลการวิจัยเชิงประเมินในประเด็นเกี่ยวกับ ผลผลิตของระบบสอบกลางภาค ซึ่งประกอบด้วยการประเมินภาพรวมของระบบ และการประเมินระบบย่อย ได้แก่ ระบบรับสมัครและลงทะเบียนเรียน ระบบจัดทำแบบทดสอบ ระบบจัดสอบ ระบบประมวลผลการสอบ ในการจัดการการสอบตามแผนการศึกษาที่มีการสอบกลางภาค ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ตามกรอบการประเมินด้านผลผลิต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการดำเนินงานของแต่ละระบบที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เก็บรวมรวมข้อมูลโดยการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เลือกแผน ก2 ต่อการดำเนินงานของแต่ละระบบที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา จำนวน 1,347 คนและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการดำเนินงานของแต่ละระบบที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา ทุกระบบเป็นไปตามเกณฑ์ กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ กล่าวคือ การประมวลผลสอบตามแผนการศึกษาที่มีการสอบกลางภาค ซึ่งประมวลผลสอบจากคะแนนสอบและคะแนนเก็บต่าง ๆ พบว่า ชุดวิชาที่นักศึกษามีการสอบกลางภาค ส่วนใหญ่มีผู้สอบผ่านสูงกว่าชุดวิชาที่สอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ศจี จิระโร และ สุภมาส อังศุโชติ; ณรงค์ ทีปประชัย; เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ; ชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์; ธัญสินี เล่าสัม; ปิยนาฏ สิทธิฤทธิ์; ศิริรัตน์ จำแนกสาร; อนุสรณ์ เกิดศรี; สุพรรษา หลังประเสริฐ; รัชกฤช ธนพัฒนดล; ศุภมาส ชุมแก้ว; สฤษฏ์เทพ สุขแก้ว; สมเกียรติ แก้วเกาะสะบ้า. (2565) การประเมินระบบสอบกลางภาคของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วารสารการวัด ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์, 3(2), 27-36.
ศจี จิระโร และ สุภมาส อังศุโชติ; ณรงค์ ทีปประชัย; เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ; ชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์; ธัญสินี เล่าสัม; ปิยนาฏ สิทธิฤทธิ์; ศิริรัตน์ จำแนกสาร; อนุสรณ์ เกิดศรี; สุพรรษา หลังประเสริฐ; รัชกฤช ธนพัฒนดล; ศุภมาส ชุมแก้ว; สฤษฏ์เทพ สุขแก้ว; สมเกียรติ แก้วเกาะสะบ้า. "การประเมินระบบสอบกลางภาคของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช". วารสารการวัด ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 (2565):27-36.
ศจี จิระโร และ สุภมาส อังศุโชติ; ณรงค์ ทีปประชัย; เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ; ชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์; ธัญสินี เล่าสัม; ปิยนาฏ สิทธิฤทธิ์; ศิริรัตน์ จำแนกสาร; อนุสรณ์ เกิดศรี; สุพรรษา หลังประเสริฐ; รัชกฤช ธนพัฒนดล; ศุภมาส ชุมแก้ว; สฤษฏ์เทพ สุขแก้ว; สมเกียรติ แก้วเกาะสะบ้า. การประเมินระบบสอบกลางภาคของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท. 2565.