รหัสดีโอไอ 10.14456/jsmesr.2022.7
Creator อนุสรณ์ เกิดศรี
Title การประยุกต์ใช้โปรแกรม R สำหรับการปรับเทียบคะแนนตามทฤษฎีการตอบข้อสอบ
Contributor สังวรณ์ งัดกระโทก, ณภัทร ชัยมงคล
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2565
Journal Title วารสารการวัด ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Journal Vol. 3
Journal No. 2
Page no. 12-26
Keyword การปรับเทียบคะแนนแบบทดสอบ, ทฤษฎีการตอบข้อสอบ, โปรแกรมอาร์
ISSN 2730-2466
Abstract การปรับเทียบคะแนนเป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้บ่อยในโปรแกรมการทดสอบเมื่อการทดสอบมีแบบทดสอบหลายฉบับ (ฟอร์ม) ที่นำไปใช้กับกลุ่มผู้สอบต่างกันเนื่องจากการทดสอบหลายครั้งกับผู้เข้าสอบหลายกลุ่มอาจส่งผลให้ข้อสอบถูกเปิดเผยมากเกินไป จึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการทดสอบ การใช้แบบทดสอบหลายฉบับจะทำให้การเปิดเผยข้อสอบลดลง อย่างไรก็ตามการใช้แบบทดสอบหลายฉบับจะทำให้คะแนนที่ได้มีความแตกต่างกัน เนื่องจากเป็นประเมินด้วยเนื้อหาคล้าย ๆ กันและมีความยากแตกต่างกัน การเทียบเคียงคะแนนจากแบบทดสอบฉบับหนึ่งไปยังอีกฉบับหนึ่งจึงถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการทดสอบ ทฤษฎีการตอบข้อสอบถูกนำมาใช้เพื่อปรับเทียบคะแนนของแบบทดสอบ ในโปรแกรม R สามารถปรับเทียบคะแนนด้วยแพ็คเกจ equateIRT บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ 1) แนวคิดพื้นฐานของการปรับเทียบคะแนน 2) การออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลสำหรับการปรับเทียบคะแนน และ 3) การประยุกต์ใช้โปรแกรม R ในการปรับเทียบคะแนนแบบทดสอบ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

อนุสรณ์ เกิดศรี และ สังวรณ์ งัดกระโทก; ณภัทร ชัยมงคล. (2565) การประยุกต์ใช้โปรแกรม R สำหรับการปรับเทียบคะแนนตามทฤษฎีการตอบข้อสอบ. วารสารการวัด ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์, 3(2), 12-26.
อนุสรณ์ เกิดศรี และ สังวรณ์ งัดกระโทก; ณภัทร ชัยมงคล. "การประยุกต์ใช้โปรแกรม R สำหรับการปรับเทียบคะแนนตามทฤษฎีการตอบข้อสอบ". วารสารการวัด ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 (2565):12-26.
อนุสรณ์ เกิดศรี และ สังวรณ์ งัดกระโทก; ณภัทร ชัยมงคล. การประยุกต์ใช้โปรแกรม R สำหรับการปรับเทียบคะแนนตามทฤษฎีการตอบข้อสอบ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท. 2565.