รหัสดีโอไอ 10.14456/jsmesr.2022.6
Creator วินิตา แก้วเกื้อ
Title วิธีการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีแองเคอร์ริง วินเยตต์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2565
Journal Title วารสารการวัด ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Journal Vol. 3
Journal No. 2
Page no. 1-11
Keyword การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรมจริยธรรม, การปรับแก้ค่าคะแนน, วิธีแองเคอร์ริง วินเยตต์, ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ
ISSN 2730-2466
Abstract การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นคุณลักษณะแฝงที่มีอยู่ภายในบุคคล มักจะมีคำถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ วิธีการที่ใช้ในการวัด รวมทั้งวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนที่ได้จากผู้ตอบว่าสอดคล้องกับความรู้สึกหรือพฤติกรรมตามความเป็นจริงของผู้ตอบหรือไม่ ซึ่งวิธีการวัดและประเมินผลด้านคุณธรรมจริยธรรม มีหลายวิธี เช่น การรายงานตนเอง (Self-rating) การรายงานโดยบุคคลอื่น (Other’s rating) การตอบตามตัวเลือกตามที่กำหนด (Forced-choice Assessment) และ แองเคอร์ริง วินเยตต์ (Anchoring vignettes) เป็นต้น ซึ่งจากวิธีการต่าง ๆ ที่กล่าวมา วิธีแองเคอร์ริง วินเยตต์ (Anchoring vignettes)เป็นวิธีที่มีการนำมาใช้ในการศึกษา ยังไม่มากนัก ทั้งที่เป็นวิธีการที่ต่างประเทศนิยมนำมาใช้กันแพร่หลาย ดังนั้นในบทความนี้จึงขอกล่าวถึง วิธีแองเคอร์ริง วินเยตต์ ในหัวข้อ ดังต่อไปนี้ คือ 1) แองเคอร์ริง วินเยตต์คืออะไร2) ที่มาและความสำคัญของแองเคอร์ริง วินเยตต์ 3) วิธีการนำเครื่องมือที่ใช้วิธีแองเคอร์ริง วินเยตต์ไปทดลองใช้ 4) ผลการวิเคราะห์จากการปรับแก้ค่าคะแนนโดยใช้วิธีแองเคอร์ริง วินเยตต์ เพื่อให้ผู้อ่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีแองเคอร์ริง วินเยตต์ และนำไปเป็นทางเลือกในการวัดและประเมินผลด้านคุณธรรมจริยธรรม
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วินิตา แก้วเกื้อ. (2565) วิธีการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีแองเคอร์ริง วินเยตต์. วารสารการวัด ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์, 3(2), 1-11.
วินิตา แก้วเกื้อ. "วิธีการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีแองเคอร์ริง วินเยตต์". วารสารการวัด ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 (2565):1-11.
วินิตา แก้วเกื้อ. วิธีการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีแองเคอร์ริง วินเยตต์. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท. 2565.