รหัสดีโอไอ 10.14456/jsmesr.2022.3
Creator ศศิธร ชุตินันทกุล
Title ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Contributor สาคร เพ็ชรสีม่วง
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2565
Journal Title วารสารการวัด ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Journal Vol. 3
Journal No. 1
Page no. 20-33
Keyword การประเมิน, การศึกษาขั้นพื้นฐาน, ข้อสอบมาตรฐาน, ผลสัมฤทธิ์การศึกษา, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ISSN 2730-2466
Abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำนวน 438,931 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด (ร้อยละ 58.84) รองลงมาคือภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 58.74) นักเรียนส่วนใหญ่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลการประเมินในระดับดี รองลงมาคือระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินจำแนกตามสังกัดพบว่า นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษส่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เมื่อพิจารณาตามขนาดโรงเรียนพบว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนขนาดใหญ่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) แต่นักเรียนในโรงเรียนขนาดกลางได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำสุด เมื่อพิจารณารูปแบบข้อสอบพบว่าข้อสอบแบบเลือกตอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด (ร้อยละ 61.01) ส่วนข้อสอบตอบอิสระกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด (ร้อยละ 61.19) แต่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำสุดในข้อสอบแบบเลือกตอบ ผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบได้ค่าความเที่ยงอยู่ในช่วง 0.77 – 0.83
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ศศิธร ชุตินันทกุล และ สาคร เพ็ชรสีม่วง. (2565) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. วารสารการวัด ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์, 3(1), 20-33.
ศศิธร ชุตินันทกุล และ สาคร เพ็ชรสีม่วง. "ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2". วารสารการวัด ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 (2565):20-33.
ศศิธร ชุตินันทกุล และ สาคร เพ็ชรสีม่วง. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท. 2565.