รหัสดีโอไอ 10.14456/jsmesr.2022.10
Creator ดวงฤดี อุทัยหอม
Title โมเดลเชิงสาเหตุและผลของความตั้งใจท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความต้องการทำกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ของประชาชนในจังหวัดสงขลา
Contributor สมเกียรติ แก้วเกาะสะบ้า
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2565
Journal Title วารสารการวัด ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Journal Vol. 3
Journal No. 2
Page no. 46-59
Keyword ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน, การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์, ความต้องการทํากิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์
ISSN 2730-2467
Abstract วัตถุประสงค์การวิจัย คือ (1) เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโมเดลเชิงสาเหตุและผลของความตั้งใจท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนที่มีต่อความต้องการทํากิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ของประชาชนในจังหวัดสงขลากับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนผ่านความตั้งใจที่จะท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ต่อความต้องการทํากิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ของประชาชนในจังหวัดสงขลา ตัวอย่างวิจัยเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จํานวน 255 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ ผลการวิจัย พบว่า (1) โมเดลเชิงสาเหตุและผลของความตั้งใจท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนที่มีต่อความต้องการทํากิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ของประชาชนในจังหวัดสงขลามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ Goodness-of-fit index(GFI):
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ดวงฤดี อุทัยหอม และ สมเกียรติ แก้วเกาะสะบ้า. (2565) โมเดลเชิงสาเหตุและผลของความตั้งใจท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความต้องการทำกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ของประชาชนในจังหวัดสงขลา. วารสารการวัด ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์, 3(2), 46-59.
ดวงฤดี อุทัยหอม และ สมเกียรติ แก้วเกาะสะบ้า. "โมเดลเชิงสาเหตุและผลของความตั้งใจท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความต้องการทำกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ของประชาชนในจังหวัดสงขลา". วารสารการวัด ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 (2565):46-59.
ดวงฤดี อุทัยหอม และ สมเกียรติ แก้วเกาะสะบ้า. โมเดลเชิงสาเหตุและผลของความตั้งใจท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความต้องการทำกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ของประชาชนในจังหวัดสงขลา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท. 2565.