รหัสดีโอไอ 10.14456/jrtl.2019.8
Creator วีรวิชญ์ บุญส่ง
Title การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์กับการเรียน แบบบรรยาย รายวิชา สศ 2202304 ประวัติศาสตร์อเมริกาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Publisher ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
Publication Year 2019
Journal Title วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
Journal Vol. 13
Journal No. 1
Page no. 100-112
Keyword บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ, WebQuest, Learning Achievement, Satisfaction
URL Website https://jrtl.rsu.ac.th/
Website title วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
ISSN 2651-1584
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วีรวิชญ์ บุญส่ง. (2019) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์กับการเรียน แบบบรรยาย รายวิชา สศ 2202304 ประวัติศาสตร์อเมริกาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน, 13(1), 100-112.
วีรวิชญ์ บุญส่ง. "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์กับการเรียน แบบบรรยาย รายวิชา สศ 2202304 ประวัติศาสตร์อเมริกาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี". วารสารพัฒนาการเรียนการสอน 13 (2019):100-112.
วีรวิชญ์ บุญส่ง. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์กับการเรียน แบบบรรยาย รายวิชา สศ 2202304 ประวัติศาสตร์อเมริกาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต:ม.ป.ท. 2019.