รหัสดีโอไอ 10.14456/jrtl.2019.7
Creator วัชรี ชัยปรมาธิกุล
Title กระบวนการเสริมสร้างจริยธรรมความเป็นประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
Publisher ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
Publication Year 2019
Journal Title วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
Journal Vol. 13
Journal No. 1
Page no. 85-99
Keyword การเสริมสร้างจริยธรรม, ความเป็นประชาคมอาเซียน, ชุดกิจกรรมพัฒนาจริยธรรม
URL Website https://jrtl.rsu.ac.th/
Website title วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
ISSN 2651-1584
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วัชรี ชัยปรมาธิกุล. (2019) กระบวนการเสริมสร้างจริยธรรมความเป็นประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน, 13(1), 85-99.
วัชรี ชัยปรมาธิกุล. "กระบวนการเสริมสร้างจริยธรรมความเป็นประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี". วารสารพัฒนาการเรียนการสอน 13 (2019):85-99.
วัชรี ชัยปรมาธิกุล. กระบวนการเสริมสร้างจริยธรรมความเป็นประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี. ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต:ม.ป.ท. 2019.