รหัสดีโอไอ 10.14456/jrtl.2019.6
Creator พันธ์ยุทธ น้อยพินิจ
Title การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Contributor วนินทร สุภาพ, จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม
Publisher ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
Publication Year 2019
Journal Title วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
Journal Vol. 13
Journal No. 1
Page no. 70-84
Keyword กระบวนการคิดเชิงออกแบบ, การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์, ภาคตัดกรวย, Design Thinking Process, Creative Problem Solving, Conic Sections, วิจัยปฏิบัติการ, Action Research
URL Website https://jrtl.rsu.ac.th/
Website title วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
ISSN 2651-1584
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

พันธ์ยุทธ น้อยพินิจ และ วนินทร สุภาพ;จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม. (2019) การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน, 13(1), 70-84.
พันธ์ยุทธ น้อยพินิจ และ วนินทร สุภาพ;จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม. "การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4". วารสารพัฒนาการเรียนการสอน 13 (2019):70-84.
พันธ์ยุทธ น้อยพินิจ และ วนินทร สุภาพ;จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม. การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต:ม.ป.ท. 2019.