รหัสดีโอไอ 10.14456/jrtl.2019.5
Creator พอหทัย พิพัฒนชัยภูมิ
Title การพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีโต้แย้งเป็นฐานที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติการ
Contributor สุรีย์พร สว่างเมฆ, ปราณี นางงาม
Publisher ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
Publication Year 2019
Journal Title วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
Journal Vol. 13
Journal No. 1
Page no. 55-69
Keyword การสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีโต้แย้ง, กิจกรรมปฏิบัติการ, ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์, การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต
URL Website https://jrtl.rsu.ac.th/
Website title วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
ISSN 2651-1584
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

พอหทัย พิพัฒนชัยภูมิ และ สุรีย์พร สว่างเมฆ;ปราณี นางงาม. (2019) การพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีโต้แย้งเป็นฐานที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติการ. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน, 13(1), 55-69.
พอหทัย พิพัฒนชัยภูมิ และ สุรีย์พร สว่างเมฆ;ปราณี นางงาม. "การพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีโต้แย้งเป็นฐานที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติการ". วารสารพัฒนาการเรียนการสอน 13 (2019):55-69.
พอหทัย พิพัฒนชัยภูมิ และ สุรีย์พร สว่างเมฆ;ปราณี นางงาม. การพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีโต้แย้งเป็นฐานที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติการ. ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต:ม.ป.ท. 2019.