รหัสดีโอไอ 10.14456/jrtl.2019.12
Creator ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
Title ทำความเข้าใจกับแนวคิดพื้นฐานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Publisher ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
Publication Year 2019
Journal Title วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
Journal Vol. 13
Journal No. 1
Page no. 158-165
Keyword ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ, ทำงานร่วมกันเป็นทีม, วัฒนธรรมของโรงเรียน
URL Website https://jrtl.rsu.ac.th/
Website title วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
ISSN 2651-1584
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ศิตา เยี่ยมขันติถาวร. (2019) ทำความเข้าใจกับแนวคิดพื้นฐานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน, 13(1), 158-165.
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร. "ทำความเข้าใจกับแนวคิดพื้นฐานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ". วารสารพัฒนาการเรียนการสอน 13 (2019):158-165.
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร. ทำความเข้าใจกับแนวคิดพื้นฐานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ. ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต:ม.ป.ท. 2019.