รหัสดีโอไอ 10.14456/jrtl.2019.11
Creator นุดี หนูไพโรจน์
Title ปัจจัยด้านการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียน ของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต
Publisher ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
Publication Year 2019
Journal Title วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
Journal Vol. 13
Journal No. 1
Page no. 145-157
Keyword การเข้าเรียนในห้องเรียน, ปัจจัยด้านการเรียนการสอน, การเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา, แรงจูงใจในการเข้าเรียน, class attendance, teaching methodological factors, students’ attendance, studying movitation
URL Website https://jrtl.rsu.ac.th/
Website title วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
ISSN 2651-1584
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

นุดี หนูไพโรจน์. (2019) ปัจจัยด้านการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียน ของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน, 13(1), 145-157.
นุดี หนูไพโรจน์. "ปัจจัยด้านการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียน ของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต". วารสารพัฒนาการเรียนการสอน 13 (2019):145-157.
นุดี หนูไพโรจน์. ปัจจัยด้านการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียน ของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต. ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต:ม.ป.ท. 2019.