รหัสดีโอไอ 10.14456/jrtl.2019.10
Creator สมพร เชื้อพันธ์
Title การพัฒนาชุดทดสอบความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Contributor กาญจนา วัธนสุนทร
Publisher ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
Publication Year 2019
Journal Title วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
Journal Vol. 13
Journal No. 1
Page no. 129-144
Keyword ชุดทดสอบ, ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์, มัธยมศึกษา, Set of assessment tests, Mathematics talent, Mathayom Suksa
URL Website https://jrtl.rsu.ac.th/
Website title วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
ISSN 2651-1584
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สมพร เชื้อพันธ์ และ กาญจนา วัธนสุนทร. (2019) การพัฒนาชุดทดสอบความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน, 13(1), 129-144.
สมพร เชื้อพันธ์ และ กาญจนา วัธนสุนทร. "การพัฒนาชุดทดสอบความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4". วารสารพัฒนาการเรียนการสอน 13 (2019):129-144.
สมพร เชื้อพันธ์ และ กาญจนา วัธนสุนทร. การพัฒนาชุดทดสอบความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต:ม.ป.ท. 2019.