รหัสดีโอไอ 10.14456/jrtl.2019.1
Creator กันต์ธสิทธิ์ พิมพ์สอาด
Title ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความตระหนัก และทักษะปฏิบัติด้านอัคคีภัยของนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร
Contributor อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
Publisher ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
Publication Year 2019
Journal Title วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
Journal Vol. 13
Journal No. 1
Page no. 1-13
Keyword อัคคีภัย, การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์, นักเรียนระดับประถมศึกษา
URL Website https://jrtl.rsu.ac.th/
Website title วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
ISSN 2651-1584
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

กันต์ธสิทธิ์ พิมพ์สอาด และ อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. (2019) ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความตระหนัก และทักษะปฏิบัติด้านอัคคีภัยของนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน, 13(1), 1-13.
กันต์ธสิทธิ์ พิมพ์สอาด และ อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. "ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความตระหนัก และทักษะปฏิบัติด้านอัคคีภัยของนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร". วารสารพัฒนาการเรียนการสอน 13 (2019):1-13.
กันต์ธสิทธิ์ พิมพ์สอาด และ อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความตระหนัก และทักษะปฏิบัติด้านอัคคีภัยของนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร. ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต:ม.ป.ท. 2019.