รหัสดีโอไอ 10.14456/jlgisrru.2022.7
Creator นภนิวิฐ เภตรา
Title การรับรู้สภาพแวดล้อมการควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานการเงินในหน่วยทหาร กองทัพภาคที่ 3
Contributor สุนทรีย์ ตั้งศรีวงศ์
Publisher Program in Political Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Surindra Rajabhat University
Publication Year 2022
Journal Title วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น
Journal Vol. 6
Journal No. 1
Page no. 83-92
Keyword การรับรู้, สภาพแวดล้อมการควบคุม, ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
URL Website https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jlgisrru
Website title วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น
ISSN ISSN (Print) : 2673-0839 ISSN (Online) : 2673-0405
Abstract การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้และความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม การควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการเงินและบัญชี เป็นการวิจัย เชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรด้านการเงินและบัญชี สำนักงานการเงินในหน่วยทหาร กองทัพภาคที่ 3 ในจังหวัดนครสวรรค์ ลำปาง เชียงใหม่ พะเยา อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เชียงราย น่าน พิษณุโลกและตาก จำนวน 156 คนและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.921 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีสเปียร์แมน ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้สภาพแวดล้อมการควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานการเงินในหน่วยทหาร กองทัพภาคที่ 3 ด้านที่ 1 ระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมการควบคุมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่ 2 การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก วิเคราะห์สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การรับรู้สภาพแวดล้อมการควบคุมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานการเงินในหน่วยทหาร กองทัพภาคที่ 3 ด้านคุณภาพของงานเชิงบวก ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .495, p < .01) และด้านความทันเวลามีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .496, p < .01)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

นภนิวิฐ เภตรา และ สุนทรีย์ ตั้งศรีวงศ์. (2022) การรับรู้สภาพแวดล้อมการควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานการเงินในหน่วยทหาร กองทัพภาคที่ 3. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 6(1), 83-92.
นภนิวิฐ เภตรา และ สุนทรีย์ ตั้งศรีวงศ์. "การรับรู้สภาพแวดล้อมการควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานการเงินในหน่วยทหาร กองทัพภาคที่ 3". วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น 6 (2022):83-92.
นภนิวิฐ เภตรา และ สุนทรีย์ ตั้งศรีวงศ์. การรับรู้สภาพแวดล้อมการควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานการเงินในหน่วยทหาร กองทัพภาคที่ 3. Program in Political Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Surindra Rajabhat University:ม.ป.ท. 2022.