รหัสดีโอไอ 10.14456/jlgisrru.2022.6
Creator อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร
Title แนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุแรงงานนอกระบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : บ้านคำเมย ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
Publisher Program in Political Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Surindra Rajabhat University
Publication Year 2022
Journal Title วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น
Journal Vol. 6
Journal No. 1
Page no. 69-82
Keyword การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม, ผู้สูงอายุแรงงานนอกระบบ, การมีส่วนร่วมของชุมชน
URL Website https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jlgisrru
Website title วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น
ISSN ISSN (Print) : 2673-0839 ISSN (Online) : 2673-0405
Abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุแรงงานนอกระบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคำเมย ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และ 2) แนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุแรงงานนอกระบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคำเมย ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 20 คน และประชุมสนทนากลุ่มย่อย จำนวน 15 คน เพื่อวิพากษ์แนวทางทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุแรงงานนอกระบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน นำข้อมูลที่ได้มาสรุป วิเคราะห์ผล และนำเสนอแบบพรรณนาความ ผลการศึกษาพบว่า 1) บ้านคำเมยเป็นหมู่บ้านที่มีการพัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมีการพัฒนาให้เกิดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เป็นชุมชนที่มีการจัดการตนเอง ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ผู้นำในชุมชนทั้งหมดยอมรับว่า การพัฒนาโดยการพึ่งพาตนเองนั้นจะสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและผู้สูงอายุในชุมชนอย่างแท้จริง เพราะเป็นการพัฒนาที่มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน และผู้รับประโยชน์คือประชาชน ซึ่งรูปแบบสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุแรงงานนอกระบบในชุมชนมีทั้งสวัสดิการที่มาจากหน่วยงานรัฐ หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และสวัสดิการที่มาจากชุมชนที่ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน และ 2) แนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุแรงงานนอกระบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย (1) ด้านการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต (2) ด้านเศรษฐกิจ รายได้ และการออม (3) ด้านสุขภาพ (4) ด้านกิจกรรมสังคมและนันทนาการ (5) ด้านการเข้าถึงบริการสังคม/ข้อมูลข่าวสาร (6) สิ่งอำนวยความสะดวก/ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร. (2022) แนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุแรงงานนอกระบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : บ้านคำเมย ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 6(1), 69-82.
อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร. "แนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุแรงงานนอกระบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : บ้านคำเมย ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ". วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น 6 (2022):69-82.
อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร. แนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุแรงงานนอกระบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : บ้านคำเมย ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. Program in Political Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Surindra Rajabhat University:ม.ป.ท. 2022.