รหัสดีโอไอ 10.14456/jlgisrru.2022.5
Creator อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร
Title การสร้างกลไกชุมชนที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมสูงวัย ของกลุ่มคนทุกช่วงวัยในชุมชนเกษตรกรรมพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
Contributor ธัญวรัตน์ แจ่มใส
Publisher Program in Political Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Surindra Rajabhat University
Publication Year 2022
Journal Title วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น
Journal Vol. 6
Journal No. 1
Page no. 55-68
Keyword กลไกชุมชน, สังคมสูงวัย, กลุ่มคนทุกช่วงวัย, ชุมชนเกษตรกรรม
URL Website https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jlgisrru
Website title วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น
ISSN ISSN (Print) : 2673-0839 ISSN (Online) : 2673-0405
Abstract งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย 6 พื้นที่ ได้แก่ 1) ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ 2) ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน 3) ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ 4) ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย 5) ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ และ 6) ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มย่อยจากกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลสำคัญ รวมทั้งสิ้น 90 คน นำข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ และนำเสนอแบบพรรณนาความ ผลการศึกษาพบว่าการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์สังคมสูงวัย ส่วนใหญ่ชุมชนในจังหวัด ศรีสะเกษจะใช้กิจกรรมในการเชื่อมโยงให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุจากหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ การเพิ่มพูนความรู้ทักษะอาชีพ ดูแลในเรื่องการเข้าถึงสิทธิผู้สูงอายุอย่างเบี้ยยังชีพ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการส่งเสริมการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ และรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน ชุมชนบางพื้นที่ไม่มีโรงเรียนผู้สูงอายุแต่มีสถานที่ที่ชุมชนได้จัดการให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมมีทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากชุมชน จากนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของหมู่บ้าน ซึ่งทุกกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้คงความสามารถในการดูแลและพึ่งพาตนเองได้ การสร้างกลไกชุมชนที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมสูงวัยของกลุ่มคนทุกช่วงวัยในชุมชนเกษตรกรรม ประกอบด้วย 1) การสร้างกลไกโดยกระบวนการกิจกรรมรวมกลุ่มผู้สูงอายุ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคม สติปัญญาและจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ และ 2) กลไกการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง ช่วยเหลือ ส่งต่อ และฟื้นฟู ดูแล
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร และ ธัญวรัตน์ แจ่มใส. (2022) การสร้างกลไกชุมชนที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมสูงวัย ของกลุ่มคนทุกช่วงวัยในชุมชนเกษตรกรรมพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 6(1), 55-68.
อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร และ ธัญวรัตน์ แจ่มใส. "การสร้างกลไกชุมชนที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมสูงวัย ของกลุ่มคนทุกช่วงวัยในชุมชนเกษตรกรรมพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ". วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น 6 (2022):55-68.
อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร และ ธัญวรัตน์ แจ่มใส. การสร้างกลไกชุมชนที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมสูงวัย ของกลุ่มคนทุกช่วงวัยในชุมชนเกษตรกรรมพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ. Program in Political Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Surindra Rajabhat University:ม.ป.ท. 2022.