รหัสดีโอไอ 10.14456/jlgisrru.2022.4
Creator เสกสรรค์ สนวา
Title การประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสร้างภาวะผู้นำ เพื่อการประกันคุณภาพของนักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Contributor พงศ์สวัสดิ์ ราชจันทร์, สุพัฒนา ศรีบุตรดี, วรฉัตร วริวรรณ, ริยา เด็ดขาด, ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี
Publisher Program in Political Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Surindra Rajabhat University
Publication Year 2022
Journal Title วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น
Journal Vol. 6
Journal No. 1
Page no. 41-54
Keyword การประเมิน, แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา, ภาวะผู้นำ
URL Website https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jlgisrru
Website title วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น
ISSN ISSN (Print) : 2673-0839 ISSN (Online) : 2673-0405
Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ที่มีต่อแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสร้างภาวะผู้นำเพื่อการประกันคุณภาพนักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านวิทยากร ด้านการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้ประโยชน์ และ 2) เสนอแนะแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสร้างภาวะผู้นำเพื่อการประกันคุณภาพนักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ลุ่มตัวอย่างการวิจัย จำนวน 45 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือการวิจัยใช้แบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบ Google from และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของนักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ที่มีต่อแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสร้างภาวะผู้นำเพื่อการประกันคุณภาพนักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านวิทยากร ด้านการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านความรู้ความเข้าใจและด้านการนำไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้ประโยชน์ ( x̅ = 4.88 ; S.D.= 0.43) มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านวิทยากร ( x̅ = 4.74 ; S.D.= 0.56) ด้านการบริการและด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ( x̅ = 4.73 ; S.D.= 0.57) และด้านขั้นตอนการให้บริการ ( x̅ = 4.72 ; S.D.= 0.59) 2) ข้อเสนอแนะแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ (1) เน้นการจัดกิจกรรมควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (2) เน้นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เป็นทีมงานสโสมสรนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวางแผน ออกแบบกิจกรรม และดำเนินกิจกรรมได้อย่างอิสระ และ (3) เน้นให้นักศึกษาออกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

เสกสรรค์ สนวา และ พงศ์สวัสดิ์ ราชจันทร์;สุพัฒนา ศรีบุตรดี;วรฉัตร วริวรรณ;ริยา เด็ดขาด;ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี. (2022) การประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสร้างภาวะผู้นำ เพื่อการประกันคุณภาพของนักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 6(1), 41-54.
เสกสรรค์ สนวา และ พงศ์สวัสดิ์ ราชจันทร์;สุพัฒนา ศรีบุตรดี;วรฉัตร วริวรรณ;ริยา เด็ดขาด;ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี. "การประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสร้างภาวะผู้นำ เพื่อการประกันคุณภาพของนักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด". วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น 6 (2022):41-54.
เสกสรรค์ สนวา และ พงศ์สวัสดิ์ ราชจันทร์;สุพัฒนา ศรีบุตรดี;วรฉัตร วริวรรณ;ริยา เด็ดขาด;ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี. การประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสร้างภาวะผู้นำ เพื่อการประกันคุณภาพของนักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. Program in Political Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Surindra Rajabhat University:ม.ป.ท. 2022.